คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

นายเชวง ไทยยิ่ง
ประธานอนุกรรมการ

นายศักดา โกมลวานิช
ผู้แทน กสจ.

ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล
นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

นางศิริพร ชูโชติ
ผู้แทน ก.ค.ศ.

นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล

นายสิปปการ ศรีศุภวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล

นายสมภพ ทองคงหาญ
ครู

นางสาววรรณา ปุจฉาการ
ผู้บริหารสถานศึกษา

นางขวัญเกื้อ แสงแก้ว
บุคลากรทางการศึกษาอื่น

นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม

นายดำรงค์ รอดสิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม

นางสาววริมน ฟอลเล็ต
นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล