กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายพิษณุ สุขนิติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายวีระพล เหล็กดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษา

นายปองพล ชาติชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวัดธรรมจริยาภิรมย์ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษา

นางสาวณัฐธินันท์ รุ่งอำนวยทรัพย์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวอรประภา รัตนปัญญา
นักวิชาการศึกษา

นางสาวธัญญรัศม์ ฤาชา
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา