กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวพิศมัย บุตรฉ่ำ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางขวัญเกื้อ แสงแก้ว
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางพัชรี วงศ์เสถียร
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายณัฐพล ทับทิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป