กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายหาด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายพงศธร ลิมปาวิภากร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายหาด ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอทิตยา นาถมทอง
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวเมสิณี ชิดปราง
นักทรัพยากรบุคคล