กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววริมน ฟอลเล็ต
นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอทิตยา นาถมทอง
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวเมสิณี ชิดปราง
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวฐิตินันท์ สุตะมา
นักทรัพยากรบุคคล