กลุ่มนโยบายและแผน

นางสุชาดา หัสดี
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายจักรกฤษณ์ พุทธวิถี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน