ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.สคสส
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนววยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับ คัดเลือกทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธ (อ่าน 8) 24 มี.ค. 66
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา ผ่านระบบวิดีทัศน์ออนไลน์ Zo (อ่าน 7) 24 มี.ค. 66
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๖) ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้อง (อ่าน 12) 24 มี.ค. 66
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนววยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมกับคณะกรรมการการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และกลุ (อ่าน 31) 24 มี.ค. 66
เวลา ๐๗.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนววยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าวสพฐ." และประชุมติดตามการดำเนิน (อ่าน 6) 24 มี.ค. 66
เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับนายดิษฐวัฒน์ ธนกรเต็มมูล ในการมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ ณ โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤ (อ่าน 0) 24 มี.ค. 66
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ (อ่าน 0) 24 มี.ค. 66
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เข้าอบรมลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (อ่าน 0) 24 มี.ค. 66
เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ได้รับเกียรติจาก นางมาลี เจษฎาลักษณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด และนายสมชัย จินตรไชยวัฒน์ ผู้แต่งหนังสือคู่มือคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการมอบหน (อ่าน 0) 24 มี.ค. 66
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม คณะผู้บริหาร สถานศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษ (อ่าน 0) 24 มี.ค. 66
เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จัดทำข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล จังห (อ่าน 0) 24 มี.ค. 66
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุม (อ่าน 0) 24 มี.ค. 66
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมก.ค.ศ. Forum ประเด็น การดำเนินการระบบ DPA ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมนานาจิตตัง (อ่าน 0) 24 มี.ค. 66
เวลา ๑๔.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2566 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธ (อ่าน 7) 15 มี.ค. 66
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนางสาวณัฐธินันท์ รุ่งอำนวยทรัพย์ นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ประเมินผลงานโครงการสถา (อ่าน 4) 15 มี.ค. 66
เวลา ๐๗.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าวสพฐ." และประชุมติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ สพม.ส (อ่าน 7) 15 มี.ค. 66
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนางสาวณัฐธินันท์ รุ่งอำนวยทรัพย์ นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ประเมินผลงานโครงการสถา (อ่าน 8) 14 มี.ค. 66
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และคณะการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษ (อ่าน 5) 14 มี.ค. 66
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมทำกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริต เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ (อ่าน 18) 13 มี.ค. 66
เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่ การศึกษา กับคณะอนุกรรมการ โดยมีนายเชวง ไทยยิ่ง เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ณ ห้ (อ่าน 7) 10 มี.ค. 66
เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๕ ปี ๒๕๖๖ จังหวัด (อ่าน 15) 08 มี.ค. 66
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางพัชรี วงศ์เสถียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริม สนับสน (อ่าน 15) 08 มี.ค. 66
เวลา ๐๗.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ร่วมรับชมรายการ (อ่าน 17) 08 มี.ค. 66
เวลา ๑๖.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ตำบล อำแพง อำ (อ่าน 10) 06 มี.ค. 66
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามส (อ่าน 25) 03 มี.ค. 66
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานกรรมการการประเมินด้านที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ความรู้ความสามารถ ของผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยกา (อ่าน 25) 03 มี.ค. 66
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ​การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ​ชั้นมัธยมศึก (อ่าน 17) 02 มี.ค. 66
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางพัชรี วงศ์เสถียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวปริศนา ครรชิตชัยวาร นักจัดการงานทั่วไป เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริ (อ่าน 6) 02 มี.ค. 66
เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และตัวแทนจากสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมหารือแ (อ่าน 23) 01 มี.ค. 66
เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ​การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมั (อ่าน 23) 01 มี.ค. 66