ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.สคสส
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร" และ "การจัดการศึกษา" ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้อง (อ่าน 19) 08 ธ.ค. 65
เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์สภาวการณ์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการจั (อ่าน 12) 07 ธ.ค. 65
เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางรำไพ ลือความดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประชุมคณะกรรมการ จัดงานสืบสานประเพณีวฒนธรรมไทย - จีน "ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานตำนานมังกร ๒๕๖๖ (อ่าน 7) 07 ธ.ค. 65
เวลา ๐๗.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าวสพฐ." และประชุมผู้บริหา (อ่าน 8) 07 ธ.ค. 65
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเป็นตัวแทนจากสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรร (อ่าน 11) 06 ธ.ค. 65
เวลา ๐๖.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา (อ่าน 9) 06 ธ.ค. 65
เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหั (อ่าน 6) 06 ธ.ค. 65
เวลา ๐๗.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทส (อ่าน 8) 06 ธ.ค. 65
เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑๑/๒ (อ่าน 15) 02 ธ.ค. 65
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด - ปิดกีฬาคณะสีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อ่าน 10) 02 ธ.ค. 65
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่ว (อ่าน 8) 02 ธ.ค. 65
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ดร.ดำรงค์ รอดสิน และนายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสัง (อ่าน 12) 01 ธ.ค. 65
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมผู้รับผิดชอบข้อมูลระบบบริหารการจัดสอบ O-NET การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมั (อ่าน 17) 29 พ.ย. 65
เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ดร.ดำรงค์ รอดสิน และนายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริ (อ่าน 11) 28 พ.ย. 65
เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสม (อ่าน 9) 28 พ.ย. 65
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงในการ พัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ (Performance Agreement : PA) ตามหลักเ (อ่าน 15) 28 พ.ย. 65
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่ว (อ่าน 10) 28 พ.ย. 65
เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ โรงเรียนวัดหนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่ (อ่าน 17) 25 พ.ย. 65
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธี (อ่าน 16) 25 พ.ย. 65
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางสาวณัฐธินันท์ รุ่งอำนวยทรัพย์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียน และรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมน (อ่าน 19) 24 พ.ย. 65
เวลา ๐๗.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางสาวพิศมัย บุตรฉ่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ร่วมรับชมรายการ (อ่าน 16) 23 พ.ย. 65
เวลา ๐๘.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมทองอุไร ๔ โรงเรียนศรัทธาสมุทร (อ่าน 17) 23 พ.ย. 65
เวลา ๑๗.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ส (อ่าน 7) 22 พ.ย. 65
นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ดร.ดำรงค์ รอดสิน และนายพรนิวัตร สนั่นเอื้อรองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมสัมม (อ่าน 40) 21 พ.ย. 65
เวลา ๑๔.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นางสาวณัฐนรี มีจันทร์ นักวิชาการพัสดุ และนายจักรกฤษณ์ พุทธวิถี นักวิเคราะห์นโยบายแ (อ่าน 22) 21 พ.ย. 65
เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบ (อ่าน 23) 21 พ.ย. 65
เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นางสาวณัฐธินันท์ รุ่งอำนวยทรัพย์ นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและมวลชนร่วมกิจกรรม และแจกชุดตรวจ ATK ในการดำเนินการ (อ่าน 24) 16 พ.ย. 65
เวลา ๐๘.๐๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเกี่ยวกับการเงินกา (อ่าน 22) 16 พ.ย. 65
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มอบหมาย ดร.ดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน จัดการอบรม (อ่าน 21) 16 พ.ย. 65
เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโดยแพทย์หญิงกุหลาบ จิตต์มิตรภาพ คุณวินัย ศานติวงษ์การ และคุณประไพศรี ศานติวงษ์การ จำนวน ๑๕๐ ทุน ณ ห้องประชุม สพฐ. ๑ อาคาร สพฐ. (อ่าน 17) 15 พ.ย. 65