ประวัติ
ประวัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม

ประวัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม

     เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ตั้งขึ้นตาม ราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามที่ได้มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2554 โดยกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นลำดับที่ 51 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม จึงตั้งอยู่ที่ 1200 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย มีพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม คือ
     ๑. นายประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 26 สิงหาคม 2564
     ๒. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 – ถึงปัจจุบันเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 20 แห่งประกอบด้วยสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 11 แห่ง และสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามจำนวน 9 แห่ง สามารถจำแนกตามขนาดของสถานศึกษาได้ ดังนี้
         1. สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์โรงเรียนศรัทธาสมุทร และโรงเรียนถาวรานุกูล
    2. สถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาควุฒิชัย โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์และโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
         3. สถานศึกษาขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา โรงเรียนท้ายหาดและโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา
4. สถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนกุศลวิทยา โรงเรียนสกลวิสุทธิโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)และโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.31 KB