กลุ่มกฎหมายและคดี
อำนาจหน้าที่

1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย

2. ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

3. ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

5. ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์

6. ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ

8. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ

9. ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย