กลุ่มบริหารงานบุคคล
อำนาจหน้าที่

1. วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

2. ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

3. วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

6. จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

7. ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ การออกบัตรประจำตัวและการขออนุญาตต่างๆ

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย